Algemene voorwaarden

Laatst Bijgewerkt Op 9 September 2023

1. Definities

1.1. “CodeBlock” verwijst naar CodeBlock, het app-ontwikkelingsbedrijf gevestigd in Nederland, opgericht en beheerd door Roy Groot Hulze.
1.2. “Roy Groot Hulze” verwijst naar de eigenaar van CodeBlock.
1.3. “Klant” verwijst naar de persoon, organisatie of entiteit die de diensten van CodeBlock heeft ingehuurd voor app-ontwikkeling en aanverwante services of naar de gebruikers van de door CodeBlock of Roy Groot Hulze uitgegeven apps.
1.4. “Diensten” verwijst naar alle app-ontwikkelingsdiensten, adviesdiensten, en andere gerelateerde diensten die worden aangeboden door CodeBlock aan de Klant.

2. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door het inhuren van de diensten van CodeBlock stemt de Klant in met deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen CodeBlock en de Klant en treden in werking zodra de diensten zijn aanvaard.

3. Diensten

3.1. CodeBlock zal zich inspannen om de overeengekomen diensten op professionele wijze en naar beste vermogen te leveren.
3.2. De aard en omvang van de diensten, de tarieven en eventuele andere relevante details zullen worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst tussen CodeBlock en de Klant.

4. Betalingen

4.1. De Klant zal de overeengekomen betalingen aan CodeBlock verrichten volgens de voorwaarden uiteengezet in de afzonderlijke overeenkomst.
4.2. Betalingen dienen te worden verricht binnen de overeengekomen termijnen. Bij niet-tijdige betaling behoudt CodeBlock zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

5. Intellectuele Eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde apps en bijbehorende materialen blijven eigendom van CodeBlock, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2. De Klant krijgt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de ontwikkelde apps voor het overeengekomen doel.

6. Vertrouwelijkheid

Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie van de andere partij strikt vertrouwelijk houden en zullen deze informatie niet openbaar maken of gebruiken voor andere doeleinden dan die zijn overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. CodeBlock is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies of kosten, inclusief winstderving, tenzij anders wettelijk vereist.
7.2. De totale aansprakelijkheid van CodeBlock jegens de Klant is beperkt tot het bedrag dat is betaald door de Klant voor de betreffende diensten.

8. Geschillen

Bij geschillen zullen CodeBlock en de Klant eerst trachten deze in onderling overleg op te lossen. Indien geen oplossing wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

9. Wijzigingen in de Voorwaarden

CodeBlock behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na kennisgeving aan de Klant.

10. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Door het aangaan van een samenwerking met CodeBlock, gaat de Klant akkoord met bovenstaande voorwaarden.