Gebruiksvoorwaarden

Laatst Bijgewerkt Op 9 September 2023

1. Acceptatie van Gebruiksvoorwaarden

Door het downloaden, installeren of gebruiken van een app uitgegeven door CodeBlock en Roy Groot Hulze (hierna “App”) stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de App niet te gebruiken.

2. Gebruiksrechten

2.1. CodeBlock en Roy Groot Hulze verlenen u een niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.
2.2. U mag de App alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met toepasselijke wetten en voorschriften.

3. Privacy en Gegevensverzameling

3.1. Het gebruik van de App kan onderhevig zijn aan ons Privacybeleid, dat beschikbaar is op [link naar privacybeleid]. Door de App te gebruiken, stemt u in met de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid.

4. Intellectuele Eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken, blijven eigendom van CodeBlock, Roy Groot Hulze of hun licentiegevers.
4.2. U mag de App niet decompileren, reverse-engineeren, aanpassen of proberen afgeleide werken te maken op basis van de App, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5. Updates van de App

CodeBlock en Roy Groot Hulze behouden zich het recht voor om updates en wijzigingen aan de App uit te brengen. Het is uw verantwoordelijkheid om de App bij te werken naar de nieuwste versie om te profiteren van verbeteringen en beveiligingsupdates.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Het gebruik van de App is op eigen risico. CodeBlock en Roy Groot Hulze zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de App.
6.2. In geen geval zijn CodeBlock en Roy Groot Hulze aansprakelijk voor indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, winstderving of verlies van gegevens.

7. Beëindiging

CodeBlock en Roy Groot Hulze kunnen uw toegang tot de App op elk moment beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving in geval van schending van deze voorwaarden.

8. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. U wordt aangeraden om regelmatig de voorwaarden te controleren. Het voortgezette gebruik van de App na wijzigingen impliceert uw aanvaarding van de herziene voorwaarden.

9. Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan info@codeblock.nl.